ออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย Australia in the Asian Century White Paper

4338234-3x4-700x933-150“ออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย” แผนนโยบายของออสเตรเลียเพื่อก้าวสู่ยุคสมัยแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้แถลงแผนนโยบายออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย ซึ่งกำหนดแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าของออสเตรเลียในระยะยาว โดยใช้ประโยชน์ในยุคสมัยแห่งเอเชีย แผนนโยบายนี้ตั้งเป้าหมายสำหรับออสเตรเลียไว้หลายประการ

Read more: ออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย Australia in the Asian Century White Paper

วันหยุดนักขัตฤกษ์ในออสเตรเลียปี 2013

images-150ค้นหาดูว่าวันใดเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในออสเตรเลียบ้างเพื่อที่คุณจะได้วางแผนวันหยุดพักผ่อนของคุณได้ดียิ่งขึ้น!

Read more: วันหยุดนักขัตฤกษ์ในออสเตรเลียปี 2013

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA)) (ต่อ)

95427668-150การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน ออสเตรเลียเปิดให้คนไทยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได้ 100% ยกเว้น หนังสือพิมพ์ การกระจายเสียง การขนส่งทางอากาศ และท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของต่างชาติก่อน

Read more: ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA)) (ต่อ)

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA))

95427668-150ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA)ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 นับเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่ไทยทำกับประเทศพัฒนาแล้วและมีกรอบของข้อตกลงแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Package) โดยกำหนดให้ไทยและออสเตรเลียเริ่มเปิดเสรีการค้าทั้งในด้านสินค้า การบริการ และการลงทุน ระหว่างกัน

Read more: ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA))

นักศึกษาอยากจะฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูต

embassy2-150ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่อยากจะฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศหรือ สถานเอกอัครราชทูต

Read more: นักศึกษาอยากจะฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูต