ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA)) (ต่อ)

95427668-150การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน ออสเตรเลียเปิดให้คนไทยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได้ 100% ยกเว้น หนังสือพิมพ์ การกระจายเสียง การขนส่งทางอากาศ และท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของต่างชาติก่อน

Read more ...

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA))

95427668-150ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA)ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 นับเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่ไทยทำกับประเทศพัฒนาแล้วและมีกรอบของข้อตกลงแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Package) โดยกำหนดให้ไทยและออสเตรเลียเริ่มเปิดเสรีการค้าทั้งในด้านสินค้า การบริการ และการลงทุน ระหว่างกัน

Read more ...

27/07/1836 : วันนี้ที่ผ่านมาของออสเตรเลีย

Adelaide-River-Torrens-150Adelaide เมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1836 โดยวางแผนให้เป็นในเมืองหลวงของชาวอังกฤษที่มาตั้งอาณานิคมอย่างเสรี ในออสเตรเลีย โดยชื่อเมือง Adelaide นี้ตั้งตามพระราชินี Adelaide of Saxe-Meiningen แห่งกษัตริย์ William IV

Read more ...

Boxing Kangaroo สัญลักษณ์ประจำทีมนักกีฬาโอลิมปิกออสเตรเลีย

Boxingkangaroo-150สำหรับสัญลักษณ์ประจำทีมนักกีฬาออสเตรเลีย (Team Mascot) ได้แก่ “Boxing Kangaroo” (จิงโจ้ชกมวย) – BK เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณนักสู้ของชาวออสเตรเลีย BK จะเดินทางเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิก 2012 ที่ลอนดอนเพื่อไปให้การ สนับสนุน ทีมนักกีฬาออสเตรเลีย และคอยจับตาดูเจ้าสิงโต “Pride” ของสหราชอาณาจักร

Read more ...