ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา

Canberra-Embassy-logo-150กระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีนโยบายในการรับนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ตามปรกติกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยสถานศึกษาสามารถมีหนังสือถึงกระทรวงฯ โดยตรงเพื่อขอให้กระทรวงฯ พิจารณา ตามรายละเอียดของแนวปฏิบัติฯ และใบสมัครฯ (Internship Guildeline)

Canberra-Embassy-logo-150กระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีนโยบายในการรับนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ตามปรกติกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยสถานศึกษาสามารถมีหนังสือถึงกระทรวงฯ โดยตรงเพื่อขอให้กระทรวงฯ พิจารณา ตามรายละเอียดของแนวปฏิบัติฯ และใบสมัครฯ (Internship Guildeline)

อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่าง ๆ จะมีนโยบายเกี่ยวกับการรับฝึกงานที่เป็นเอกเทศและแตกต่างกันไป ทั้งนี้สำาหรับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะพิจารณารับฝึกงานให้แก่

  1. นักศึกษาไทยที่อยู่ในออสเตรเลียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะที่อยู่ในกรุงแคนเบอร์รามีความพร้อมที่จะฝึกงานในทันทีโดยไม่ต้องมีการดำาเนินการหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
  2. นักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศไทยไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเองทั้งหมด อาทิค่าเดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจลงตรา ค่าที่พัก ค่าประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างฝึ กงานต่อวัน ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
  • นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในข้อ 2.1 เองทั้งหมด
  • นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำากว่า 2.5และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • และในชีวิตประจ าวันได้ดี
  • นักศึกษาจะต้องเป็ นผู้ที่มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และดูแลตนเองได้
  • นักศึกษาจะต้องพร้อมที่จะฝึกงานเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ – 2 เดือน

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับประกันว่า นักศึกษาจะได้รับการตรวจลงตราและสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่ใช่นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในการรับนิสิต/นักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยไปฝึกงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับฝึกงานในเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม

นักศึกษาไทยที่สนใจขอรับการฝึ กงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอให้ส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์เป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะเริ่มฝึ กงานอย่างน้อย 6 สัปดาห์ แนบหนังสือจากสถาบันการศึกษาขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับฝึกงานให้แก่นักศึกษา แจ้งระยะเวลาที่ประสงค์จะฝึกงาน

แนบใบสมัครติดรูปถ่ายและส าเนาผลการศึกษา มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดหมายโทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้สมัครเป็ นภาษาอังกฤษและจะพิจารณาการขอรับฝึกงานเป็นกรณีไป ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและปริมาณงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และความพร้อมของผู้สมัคร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล์ภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา