ครั้งแรกกับการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ค.ศ. 2018 ณ นครซิดนีย์

               

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 รัฐบาลออสเตรเลียนำโดย นายมัลคอล์ม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ค.ศ. 2018 (ASEAN-Australia Special Summit 2018) แบบเต็มคณะ รวมผู้นำจาก 11 ประเทศ เพื่อหารือภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่ง ในภูมิภาค” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครซิดนีย์ นับเป็นครั้งแรกที่การประชุมสุดยอดอาเซียนถูกจัดขึ้น ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

การประชุมสุดยอดผู้นำในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียกับกลุ่มอาเซียน โดยการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายในแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย และด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

อีกทั้ง นับเป็นโอกาสอันสำคัญที่ออสเตรเลียจะดำเนินความสัมพันธ์กับกลุ่มอาเซียน เนื่องจากกลุ่มอาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ 3 อันดับแรกของออสเตรเลียหรือราวๆ ร้อยละ 15 ของการค้ารวมทั้งหมดของออสเตรเลีย อีกทั้งในขณะนี้กลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรชนชั้นกลางอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงเป็นแหล่งตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง อีกทั้งสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องระบบเศรษฐกิจภายให้ประเทศมากขึ้น ในขณะที่อิทธิพลทางเศรษฐกิจจีนที่มีต่อภูมิภาคได้แผ่ขยายไปในวงกว้าง จนทำให้ออสเตรเลียในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลาง หรือ middle power จำเป็นต้องทบทวนการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนแกนกลางระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค

ออสเตรเลียได้แบ่งการประชุมออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ (The Special Summit) ซึ่งมีทั้งการประชุมผู้นำแบบเต็มคณะอย่างเป็นทางการ และการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ

2. การประชุมผู้นำภาคธุรกิจ (The Business Summit)

3.การประชุมว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (Counter-Terrorism Conference)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานอื่น ๆ ตลอดช่วงสัปดาห์เดียวกัน

โดยรวม ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และความมั่งคั่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

       1. ความใกล้ชิด ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้พัฒนาเชิง       บวกในทุกมิติ

 2.อาเซียนและออสเตรเลียมีผลประโยชน์ร่วมกัน เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยกลุ่มประเทศขนาดกลางควรหันหน้าเข้าหากัน เพื่อช่วย ให้อินโดแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง อยู่บนพื้นฐานของกติกาที่จะรักษาผลประโยชน์ และเคารพสิทธิของทุกฝ่าย

3. การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านการศึกษา และความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้สิ้นสุดลงด้วยการลงนามในปฏิญญานครซิดนีย์ (Sydney Declaration) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย (MoU on Cooperation to Counter International Terrorism) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับประเทศสมาชิกอาเซียนในลำดับต่อไป