การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย (วีซ่าผู้มาเยือน)

vfslogo-150สวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันที่ 23 March 2013 นะคะ ในปัจจุบันนี้เรียกว่า “วีซ่าผู้มาเยือน (Visitor Visas)” ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะเป็นผู้ที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเพื่อเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน 

vfslogoสวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันที่ 23 March 2013 นะคะ ในปัจจุบันนี้เรียกว่า “วีซ่าผู้มาเยือน (Visitor Visas)” ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะเป็นผู้ที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเพื่อเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน หากท่านต้องการเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนหรือญาติพี่น้อง แต่ละคนจะต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ไม่สามารถทำเรื่องแทนกันได้

 

มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพื่อยื่นขอวีซ่ากันบ้างค่ะ

 • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (1419) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัครเท่านั้นค่ะ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 1 ชุด หน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว รวมทั้งให้เขียนชื่อของคุณไว้ด้านหลังของรูป (มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ที่แสดงความผูกพันของท่านในประเทศถิ่นที่อยู่อาศัย
 • เอกสารการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่มีตราครุฑและมีชื่อผู้ขอยื่นวีซ่าพร้อมประทับตรา (จะต้องเป็นฉบับใหม่ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอ visa)
  • กรณีที่เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริงที่ระบุเงินเดือน เซ็นชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท
  • กรณีที่รับข้าราชการ หนังสือรับรองจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
  • กรณีที่ไม่ได้ทำงานหรือเกษียณอายุ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือชี้แจงเป็นจดหมายว่าเกษียณอายุแล้ว
  • กรณีที่เป็นแม่บ้าน ให้แนบเอกสารของสามีมาประกอบการยื่นวีซ่า
  • กรณีที่เป็นเด็ก หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เด็กที่อายุไม่ถึง 15 อนุญาตให้ใช้บัตรนักเรียนหรือนักศึกษาได้)
 • ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้องควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น ทะเบียนสมรส หรือสูจิบัตร
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่าน โปรดยื่นจดหมายเชิญและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนผู้นั้นเช่น ทะเบียนสมรส การติดต่อกันในทุกทาง (อีเมล์ จดหมาย หรือข้อความ) ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย หลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินผู้นั้น
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง อาจได้แก่ สมุดฝากเงิน Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง ทางสำนักงานจะคืนให้ในวันรับ Passport)
  ***ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นควรแสดงที่มาที่ไปของเงินให้ชัดเจน และมีจำนวนที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้สำหรับท่องเที่ยวค่ะ***
 • หลักฐานการทำงานควรเป็นจดหมายที่ออกโดยบริษัท ควรระบุ
  • ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ
  • ตำแหน่ง
  • ระยะเวลาที่ทำงาน
  • เงินเดือนรายได้
  • การอนุญาตให้ลาในช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว
   ถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • ทะเบียนหุ้น (บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
  • ทะเบียนการเสียภาษี
  • เอกสารอื่นใดที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ ไม่ได้เป็นการแอบอ้างเอกสารขึ้นมาลอยๆ
 • ซองเปล่าติดแสตมป์ตามน้ำหนัก จ่าหน้าซองถึงตัวเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งพาสปอร์ตคืน (สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์)
  *** เอกสารทุกรายการที่เป็นสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยค่ะ***
 • เอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร (Checklist) ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://vfs-au.net/Thai/pdf/visa_tourist_thi_100413.pdf

ค่าธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าเยี่ยมเยียน 1419   4150


ค่าทำวีซ่า http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/990i.pdf

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสด หรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น) โดยสั่งจ่าย ”สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ” แยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสจำนวน 600 บาท สำหรับวีซ่าทุกประเภท และ 535 บาท สำหรับ Re-Evidencing อัตราดังกล่าวคิด ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีใช้บริการจัดส่งเอกสาร ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
 • แบบฟอร์ม 1229 ลงนามโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบุตร

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

 • ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ (ตามระเบียบการที่ทางสำนักงานกำหนด)
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในออสเตรเลีย

**หมายเหตุ**

 • กรุณาอย่านำส่งเอกสารตัวจริง ยกเว้นได้รับการร้องขอจากทางสำนักงาน
 • กรุณาอย่าจองตั๋วเครื่องบินหากท่านยังไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านมี Deadline จากแผนการเดินทาง
 • ด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์วีซ่า (Electronic Visa) ท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับวีซ่าลงในสมุด Passport ของท่าน เพื่อแสดงว่าท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าสำหรับการเดินทางไปออสเตรเลีย เมื่อท่านทำการ Chick-in ที่สายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอิเลคโทรนิคส์ว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว
 • ระยะเวลาการส่งเอกสารล่วงหน้า เจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลียแผนกวีซ่าแจ้งว่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวสามารถยื่นขอได้ทันทีเมื่อเอกสารพร้อม เจ้าหน้าที่จะดูวันที่เราจะเดินทาง และจะพิจารณาให้วีซ่าให้ตามความเหมาะสมของแต่ละรายไปตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ค่ะ
 • สำหรับฟอร์ม 956 และ 956A หรือเอกสารมอบอำนาจ ทาง Admin ได้เขียนอธิบายรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดไว้ในอีกหัวข้อนึงให้แล้วนะคะ สามารถไปเปิดดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)
ชั้น 34 ตึกไทยซีซี เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net
เบอร์โทร 0–2672–3476-9
เวลายื่น–รับ: 08.50 น.–15.00 น. และเวลา 15.00 น.–16.30 น. รับวีซ่า
สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (Subclass 600) และTemporary Work Visa (Subclass 400) ที่ยื่นผ่านวีเอฟเอส ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบันคือ 10 วันทำการ

ส่งทางไปรษณีย์ที่ สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)
37 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์สำหรับส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์
สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (Subclass 600) Temporary Work Visa (Subclass 400) ที่ส่งโดยตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลียโดยทางไปรษณีย์ ระยะเวลาในการดำเนินการที่สถานทูตกำหนดคือ 1 เดือน

การติดตามหนังสือเดินทาง
ถ้าท่านยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพใบสมัครของท่านได้โดยใส่เลขที่อ้างอิงของใบสมัครและวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร http://vfs-au.net/Thai/trackyourapplication.html

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vfs-au.net/Thai และ http://vfs-au.net/Thai/pdf/visa_tourist_thi_100413.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด และสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

หมายเหตุ: ทางศูนย์ออสเตรเลียศึกษาเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลความรู้ทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะ ไม่ได้เป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทรับทำวีซ่านะคะ