ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทย

เผยแพร่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

 

ขั้นตอนที่ 1

เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารดังต่อใปนี้

 • -          แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว
 • -          รูปถ่าย
 • -          1ใบ สำหรับวีซ่าชั่วคราว , 2ใบ สำหรับวีซ่าถาวร
 • -          มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม
 • -          หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • -          สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจนทุกหน้าที่มีการใช้งาน
 • -          สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจนเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลของผู้ยื่นขอวีซ่า (หน้าที่มีรูป) 2 ใบ
 • -          ค่าธรรมเนียมวีซ่า อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นไปตามประเภทของวีซ่า
 • -          เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯกำหนด ดูรายละเอียดที่ ประเภทของวีซ่า
 • -          ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

ผู้สมัครหลัก/ค่าธรรมเนียมต่อผู้สมัคร

 • -          การยื่นใบสมัครพร้อมทำไบโอเมตทริกซ์ – ผู้สมัครหลัก 896 บาท
 • -          การทำไบโอเมตทริกซ์เท่านั้น 851 บาท

 

ผู้สมัครที่ติดตามผู้สมัครหลักในใบสมัครเดียวกัน/ค่าธรรมเนียมต่อผู้สมัคร

 • -          การยื่นใบสมัครพร้อมทำไบโอเมตทริกซ์ – ผู้สมัครที่ติดตามผู้สมัครหลักในใบสมัครเดียวกัน 627 บาท
 • -          การขอCitizenship by Descent 627 บาท
 • -          การยื่นเอกสารเพิ่มเติม(ยกเว้นเอกสารที่สถานทูตร้องขอเพิ่มเติม) 627 บาท

 

ค่าจัดส่งไปรษณีย์

 • -          ผลการพิจารณาใบสมัครหรือเอกสาร 200 บาท

** โปรดทราบว่าใบสมัครที่ยื่นขอวีซ่าผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ผลการพิจารณาใบสมัครจะถูกจัดส่งกลับโดยทางไปรษณีย์เท่านั้น

** ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

 

ขั้นตอนที่ 2

การนัดหมายทางออนไลน์ก่อนการยื่นใบสมัครเป็นข้อกำหนดบังคับ ตารางนัดหมาย สำหรับยื่นใบสมัครที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในประเทศไทยและเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ผู้สมัครสามารถทำการนัดหมายโดยเลือกตามลิงค์ด้านล่างซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทใบสมัครของคุณ

 • -          สำหรับผู้สมัครทั่วไป ที่ไม่ได้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ สามารถทำการจองได้สูงสุด 6 ท่านต่อ 1 การจอง และขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่างในระบบ
 • -          สำหรับกรุ๊ปทัวร์ ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า และ เดินทางไปกลับพร้อมกันตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป โดยบริษัททัวร์สามารถส่งรายละเอียดด้านล่างมาที่   อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
 • -          ห้องรับรองพิเศษ – โดยบริการนี้ผู้สมัครจะไม่ต้องรับคิว สะดวกและเป็นส่วนตัว มีเครื่องดื่มและอาหารว่างบริการ บริการจัดส่งผลการพิจารณากลับ บริการส่ง     ข้อความแจ้งเมื่อผลการพิจารณาแล้วเสร็จ บริการถ่ายเอกสารจำนวน 50 แผ่น และบริการถ่ายรูปสำหรับติดใบสมัครจำนวน 1 ชุด (6 ใบ) กรุณาเลือก “Premium    Lounge” สำหรับบริการนี้ในช่องเลือกประเภทวีซ่า
 • -          การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์เท่านั้น – สำหรับผู้สมัครยื่นวีซ่าออนไลน์ ผ่าน IMMIACCOUNT และได้รับจดหมายแจ้งเพื่อเรียกเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จากสถาน    ทูต กรุณาเลือก “Biometric Collection” ในช่องเลือกประเภทวีซ่า

**กรุณาไม่ทำการนัดหมายก่อนการได้รับจดหมายแจ้งเพื่อเรียกเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

**กรุณามาถึงศูนย์ยื่นวีซ่าก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที

 

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สมัคร

 • -          ใบสมัครที่สมบูรณ์นั้น ผู้สมัครจะต้องยื่นวีซ่าให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และประเภทวีซ่า กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและเซ็นต์ในแบบฟอร์มใบสมัครตรงตาม        หน้าหนังสือเดินทาง จ่ายค่าธรรมเนียม
 • -          สำรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องเป็นผู้เซ็นต์ในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • -          เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของใบสมัคร ผู้สมัครควรยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ      เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าได้ตามประเภทวีซ่า
 • -          ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนในวันที่ยื่นขอวีซ่า เจ้าหน้าที่สถานทูตสามารถพิจารณาจากเอกสารผู้สมัครยื่นประกอบแบบ      ฟอร์มใบสมัคร ณ วันที่ยื่น ตามกฎหมายการย้ายถิ่นฐานของประเทศออสเตรเลียอนุญาตให้ตัดสินใบสมัครได้ทุกเมื่อหลังจากที่ยื่นคำขอแล้ว

 

การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

 • -          ในการตรวจเก็บข้อมูลไบโอเมติกซ์นั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ประเภทสี หรือประเภทที่มีขนาดใหญ่ก่อนทำการถ่ายรูปใบหน้า
 • -          สำรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องอยู่ด้วยในขณะเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์

 

ขั้นตอนที่ 3

 • -          ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ผลการพิจารณาใบสมัครจะถูกจัดส่งกลับโดยทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • -          ผู้สมัครจะต้องชำระค่าจัดส่งไปรษณีย์ 200 บาท ณ ตอนยื่นใบสมัครที่เคาน์เตอร์รับใบสมัคร
 • -          โปรดทราบว่า ทุกประเภทวีซ่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมด ยกเว้นกรณี "การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์เท่านั้น"ที่จำเป็นต้องจัดส่งเอกสารตัวจริงหรือ    ผลการพิจารณาใบสมัครให้กับผู้สมัคร

 

ขั้นตอนที่ 4

หนังสือเดินทางตัวจริงจะคืนให้แก่ผู้สมัครในวันที่ยื่นหลังจากเสร็จขั้นตอนการยื่นใบสมัครและการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์เรียบร้อยแล้ว

 

ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

 

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100       

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี

เวลา 08.30 น.-16.30 น.