วีซ่านักเรียน

vfslogo-150สวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “วีซ่านักเรียน” วีซ่านักเรียนนี้เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการจะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ การเรียนระดับประถมและมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรมระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์

vfslogoสวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “วีซ่านักเรียน” วีซ่านักเรียนนี้เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการจะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ การเรียนระดับประถมและมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรมระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์

 

 

มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพื่อยื่นขอวีซ่ากันบ้างค่ะ

 • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่านักเรียน (157A) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัครเท่านั้นค่ะ (รวมบุคคลในครอบครัวที่ได้รวมไว้ในใบสมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ขึ้นไป)
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัครทุกท่าน Passport ควรมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย ทะเบียนบ้าน และ/หรือ สูจิบัตรของผู้สมัคร
 • เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมในใบสมัครเช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน
 • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment – COE)
 • สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไปยังประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการตอบรับการเข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)
 • ผลการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ของผู้ขอวีซ่าหลักและของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเองในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย อาจได้แก่ Bank Statement และ Bank guarantee (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง)
 • เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมาเช่น ประกาศนียบัตรของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ การศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts
 • หลักฐานรับรองการงาน (กรณีที่ได้ทำงานมาก่อน)
  ***สำหรับผู้สมัครที่อายุต่ำว่า 18 ปีจะต้องยื่นเอกสารยินยอมให้เดินทางเพิ่มเติมอีกนะคะ
 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1229.pdf โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • ในกรณีที่จะพักอาศัยกับญาติในออสเตรเลียโดยผู้ปกครองได้ยินยอม จะต้องแนบเอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์ หลักฐานว่าญาติ/ผู้ปกครองนี้มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ มีใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ และเอกสารที่แสดงว่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม 157N
  *** เอกสารทุกรายการที่เป็นสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยค่ะ***

ค่าธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่านักเรียน 157A   16900
ผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป     12800
ผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี     4300


ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสดหรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น) โดยสั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ แยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

ค่าบริการ 600 บาทต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่ายบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ตรวจสอบค่าทำวีซ่าได้ที่ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/990i.pdf

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)
ชั้น 34 ตึกไทยซีซี เลขที่ 889 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net
เบอร์โทร 0–2672–3476-9
เวลายื่น–รับ: 08.50 น.–15.00 น. และเวลา: 15.00 น.–16.30 น. รับวีซ่า

ส่งทางไปรษณีย์ที่ สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)
37 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120
ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์ สำหรับส่งคืนหนังสือเดินทาง (Passport) ทางไปรษณีย์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vfs-au.net/Thai/pdf/info_student_thai_2013_feb.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด และสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

หมายเหตุ: ทางศูนย์ออสเตรเลียศึกษาเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลความรู้ทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะ ไม่ได้เป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทรับทำวีซ่านะคะ