วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

vfslogo-150สวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน” เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อทำหน้าที่ผู้ปกครองและให้การดูแลผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ที่ได้รับอนุมัติวีช่านักเรียนเพื่อการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

vfslogoสวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน” เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อทำหน้าที่ผู้ปกครองและให้การดูแลผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ที่ได้รับอนุมัติวีช่านักเรียนเพื่อการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพื่อยื่นขอวีซ่ากันบ้างค่ะ

 • แบบฟอรม 157G สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157g.pdf แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัคร เท่านั้นค่ะ
 • แบบฟอรม 157N สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157n.pdf แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษโดยนักเรียน
 • รูปถ่ายขนาดใช้ทำ Visa 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ติดลงในใบสมัคร
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และ/หรือ สูจิบัตร
 • หลักฐานยืนยันสถานภาพของนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
 • เอกสารจากสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียยืนยันสถานภาพของผู้สมัครในการเป็นผู้ปกครองของนักเรียน
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับนักเรียน
 • หลักฐานของการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลีย
 • ผลการตรวจสุขภาพของผู้ขอวีซ่าและบุคคลอื่นๆทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัครการตรวจสุขภาพ
 • หลักฐานซึ่งแสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและสวัสดิการทั่วไปของประเทศออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน 157G,157N   16900
ผู้ติดตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปี     4300

 

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสดหรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น) โดยสั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ แยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

ค่าบริการ 600 บาทต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่ายบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)
ชั้น 34 ตึกไทยซีซี เลขที่ 889 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net
เบอร์โทร 0 – 2672 – 3476-9
เวลายื่น–รับ: 08.50 น.–15.00 น. และเวลา: 15.00 น.–16.30 น. รับวีซ่า

ส่งทางไปรษณีย์ที่ สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)
37 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120
ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์ สำหรับส่งคืนหนังสือเดินทาง (Passport) ทางไปรษณีย์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vfs-au.net/Thai/pdf/StudentGuardianVisa_thai.pdf
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด และสถานฑูตออสเตรเลีย

หมายเหตุ: ทางศูนย์ออสเตรเลียศึกษาเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลความรู้ทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะ ไม่ได้เป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทรับทำวีซ่านะคะ