วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work & Holiday)

vfslogo-150สวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “ท่องเที่ยวและทำงาน (Work & Holiday)” โครงการ Working Holiday และ Work and Holiday เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษา และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราว

Read more: วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work & Holiday)

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work&Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 รอบที่ 2 (1-2 พ.ย. 55)

working-holiday-visa-easy-wa-150ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 จำนวน 550 คน แต่มีผู้ขาดคุณสมบัติและเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การออกหนังสือรับรองฯ ในรอบแรกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

Read more: เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work&Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 รอบที่ 2 (1-2...

โครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลียประจำปี 2555 (24-25 ก.ค. 55)

Work-Holiday-150ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ให้กับเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติและเอกสารที่กำหนดนั้น

Read more: โครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลียประจำปี 2555 (24-25 ก.ค. 55)