โครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลียประจำปี 2555 (24-25 ก.ค. 55)

Work-Holiday-150ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ให้กับเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติและเอกสารที่กำหนดนั้น

Work-Holidayโครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ปี 2555

ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ให้กับเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติและเอกสารที่กำหนดนั้น

ในปี 2555 สท.ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในการพิจารณาแนวทางและกำหนดจำนวนการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติให้กับผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย (โควตาการออกวีซ่าจำนวนทั้งสิ้น 500 คน) และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ (โควตาการออกวีซ่าจำนวนทั้งสิ้น 100 คน) แล้ว ดังนั้น สท. จึงกำหนดเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อขอออกหนังสือรับรองคุณสมบัติประกอบการขอวีซ่าดังนี้

 1. โครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 จำนวน 550 คน
 2. โครงการ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ประจำปี 2555 จำนวน 120 คน

วิธีการรับสมัคร โดยระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสท. www.opp.go.th

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24–25 กรกฎาคม 2555 โดยระบบเปิดให้บริการในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้หากมีเยาวชนสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดก่อนช่วงเวลาระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที (ซึ่งโดยปกติจะเต็มภายใน 1-2 ชั่วโมงค่ะ)

หมายเหตุ

 1. สามารถเลือกสมัครได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้น
 2. สท.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์พร้อมวันเวลาให้ทราบในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์สท. www.opp.go.th


การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจากสท.
โครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย
****************************

1. ที่มาของโครงการ
ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำโครงการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทางการทำงานและท่องเที่ยวไทย–ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and Holiday Visas” ข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18–30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และสามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยมีโควตาให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย ปีละ 500 คน

2. คุณสมบัติ
เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 18–30 ปี
 3. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
 4. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 5. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 6. มีความประพฤติและสุขภาพดี
 7. มีประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักในออสเตรเลีย

3. หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท.
ตามข้อตกลงของโครงการฯ เยาวชนไทยที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียจะต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองคุณสมบัติจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โดยเยาวชนจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองจากสท.ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว
2. ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดคือ
1) ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน หรือ

 • 133 on a computer based test
 • 450 on a paper based test
 • 45–46 on an internet-based test

3) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
4) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
8. หลักฐานทางการเงิน (ของผู้เดินทาง) ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
9. แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว
11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ

 1. ให้นำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนาและรับรองสำเนาทุกฉบับมาในวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ยกเว้นทะเบียนบ้านและบัตรประจำประชาชนของผู้ปกครอง ถ้าไม่สามารถนำฉบับจริงมาได้ อนุโลมให้ใช้สำเนาแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ส่วนเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

4. วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครโดยวิธีออนไลน์ (Online) ผ่านทางเว็บไซต์ของสท. www.opp.go.th ระหว่างวันที่ 24–25 กรกฎาคม 2555 โดยระบบจะเปิดให้บริการในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ หากมีเยาวชนสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด (550 คน) ก่อนช่วงเวลาระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที
2. เอกสารประกอบการสมัครระบบ Online

 • ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่สท.ประกาศไว้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมากรอกในใบสมัครออนไลน์
 • เอกสารที่จำเป็นต้อง Scan เตรียมไว้เพื่อแนบไฟล์คือ รูปถ่ายและหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน)

3. วิธีการเข้าสู่ระบบ Online

 • คลิกไปที่ website ของสท. www.opp.go.th
 • คลิกไปที่แบนเนอร์โครงการ Work and Holiday (ทางด้านบนขวามือ)
 • ข้อมูลโครงการ
 • คลิกที่ “สมัครเข้าร่วมโครงการ”
 • อ่านข้อตกลง คลิกยอมรับข้อตกลงเพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล
 • กรอกข้อมูลตามข้อที่กำหนดให้ครบถ้วนและบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์ใบสมัครในรูปแบบ Microsoft Word เพื่อยื่นในวันสัมภาษณ์

หมายเหตุ สามารถอ่านเพิ่มเติมวิธีการเข้าสู่ระบบตามตัวอย่างที่แนบ
4. การยื่นเอกสารและสัมภาษณ์

 • ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัคร Online
 • บันทึกข้อตกลงที่พิมพ์จากการสมัคร Online ที่ผู้ปกครองลงนามแล้ว
 • เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3 ตัวจริงพร้อมสำเนาและรับรองทุกฉบับ
 • กำหนดวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 28–29 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00–17.30 น. ณ หอประชุมสท. ชั้น 1 ทั้งนี้ต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวันที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

5. การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ

 • ภายใน 4 วันทำการ หลังจากการสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ทั้งนี้จะได้แจ้งให้ทราบในวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
 • สถานที่รับหนังสือรับรอง ณ หอประชุมสท. ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
 • แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
 • ในกรณีผู้มารับแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน (รับรองสำเนา)
 • ลงชื่อรับหนังสือรับรอง

5. หลักฐานประกอบการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
1. แบบฟอร์ม 1208 (Work and Holiday Visa) โดยสามารถ download ได้จาก http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสท. (ฉบับจริง)
4. หนังสือเดินทาง (Passport)
5. หลักฐานทางการศึกษา
6. หลักฐานทางการเงินของผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดคือ
1) ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน หรือ

 • 133 on a computer based test
 • 450 on a paper based test
 • 45–46 on an internet-based test

3) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
4) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
8. ค่าสมัครวีซ่า 9,630 บาท
9. ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกำหนด ตรวจรายชื่อโรงพยาบาลจาก www.immi.gov.au_thailandpaneldoctor โดยแจ้งแพทย์ผู้ตรวจว่าต้องการสมัคร Work and Holiday Visa ของออสเตรเลีย
10. แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ)
11. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษ (Parent Permission Letter)
12. ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประทับลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ณ ตึก THAI CC ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34 เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 (สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์)
13. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งส่วนของการเดินทางและค่าครองชีพ ค่าประกันสุขภาพ ตลอดจนระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลียต้องหาที่พักและสมัครงานเอง โดยอาจท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และจะต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนั้นต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.immi.gov.au

คำเตือน

 1. ห้ามทำการสมัครผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครและ/หรือจัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดจุดประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
 2. วีซ่าประเภทนี้มิใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้นหากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับ

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่กลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0 2651 6534
แผนที่ของสำนักงานโปรดคลิกที่ ติดต่อเรา หน้าแรกของ Website : www.opp.go.th