เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work&Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 รอบที่ 2 (1-2 พ.ย. 55)

working-holiday-visa-easy-wa-150ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 จำนวน 550 คน แต่มีผู้ขาดคุณสมบัติและเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การออกหนังสือรับรองฯ ในรอบแรกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

working-holiday-visa-easy-wa

ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 จำนวน 550 คน แต่มีผู้ขาดคุณสมบัติและเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การออกหนังสือรับรองฯ ในรอบแรกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดนั้น

ดังนั้น สท. จึงเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อยื่นขอออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2555 เพิ่มเติม จำนวน 45 คน โดยมีวิธีการและกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

วิธีการรับสมัคร
โดยระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. www.opp.go.th

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2555
โดยระบบเปิดให้บริการ ในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
ทั้งนี้ หากมีเยาวชนสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด ก่อนช่วงเวลาระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
ทางเว็บไซต์ สท. www.opp.go.th

ยื่นเอกสารและสัมภาษณ์
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์ สท. www.opp.go.th
ยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ จาก สท.
โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย
****************************


1. ที่มาของโครงการ
ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำโครงการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทางการทำงานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and Holiday Visas” ข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และ สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยมีโควตาให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ปีละ 500 คน

2. คุณสมบัติ
เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 3. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
 4. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 5. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 6. มีความประพฤติและสุขภาพดี
 7. มีประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักในออสเตรเลีย


3. หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท.
ตามข้อตกลงของโครงการฯ เยาวชนไทยที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จะต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติ จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โดยเยาวชนจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองจาก สท. ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว
2. ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1) ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน หรือ

 • 133 on a computer based test
 • 450 on a paper based test
 • 45 – 46 on an internet-based test

3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
4) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
8. หลักฐานทางการเงิน (ของผู้เดินทาง) ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
9. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว
11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ

 1. ให้นำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนา และรับรองสำเนาทุกฉบับมาในวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ยกเว้นทะเบียนบ้านและบัตรประจำประชาชนของผู้ปกครอง ถ้าไม่สามารถนำ ฉบับจริงมาได้ อนุโลมให้ใช้สำเนาแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ส่วนเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย


4. วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครโดยวิธีออนไลน์ (Online) เปิดรับสมัครโดยวิธี Online รอบที่ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. www.opp.go.th ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2555 โดยระบบจะเปิดให้บริการในเวลา 09.00 น. ทั้งนี้ หากมีเยาวชนสมัครครบเต็มจานวนที่กำหนดก่อนช่วงเวลาระบบจะปิดทาการรับสมัครทัน

2. เอกสารประกอบการสมัครระบบ Online
1) ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ สท. ประกาศไว้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมากรอกในใบสมัครออนไลน์
2) เอกสารที่จำเป็นต้อง Scan เตรียมไว้เพื่อแนบไฟล์ คือ รูปถ่าย และ หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน)

3. วิธีการเข้าสู่ระบบ Online
1) คลิกไปที่ website ของ สท. www.opp.go.th
2) คลิกไปที่แบนเนอร์ โครงการ Work and Holiday(ทางด้านบนขวามือ)
3) ข้อมูลโครงการ
4) คลิกที่ “สมัครเข้าร่วมโครงการ”
5) อ่านข้อตกลง คลิกยอมรับข้อตกลงเพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล
6) กรอกข้อมูลตามข้อที่กำหนดให้ครบถ้วน และบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์ใบสมัครในรูปแบบ Microsoft Word เพื่อยื่นในวันสัมภาษณ์
หมายเหตุ สามารถอ่านเพิ่มเติมวิธีการเข้าสู่ระบบตามตัวอย่างที่แนบ

4. การยื่นเอกสารและสัมภาษณ์
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากการสมัคร Online
2) บันทึกข้อตกลงที่พิมพ์จากการสมัคร Online ที่ผู้ปกครองลงนามแล้ว
3) เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3 ตัวจริงพร้อมสำเนาและรับรองทุกฉบับ
4) กำหนดวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. ณ หอประชุม สท. ชั้น 1 ทั้งนี้ ต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวันที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

5. การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ
1) ภายใน 4 วันทำการ หลังจากการสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ทั้งนี้ จะได้แจ้งให้ทราบในวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
2) สถานที่รับหนังสือรับรอง ณ หอประชุม สท. ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
3) แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
4) ในกรณีผู้มารับแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน (รับรองสำเนา)
5) ลงชื่อรับหนังสือรับรอง

5. หลักฐานประกอบการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
1. แบบฟอร์ม 1208 (Work and Holiday Visa) โดยสามารถ download ได้จาก http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf
2. รูปถ่ายสีขนาด2 นิ้วจำนวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท. (ฉบับจริง)
4. หนังสือเดินทาง (Passport)
5. หลักฐานทางการศึกษา
6. หลักฐานทางการเงินของผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือ ใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1) ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน หรือ

 • 133 on a computer based test
 • 450 on a paper based test
 • 45 – 46 on an internet-based test

3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปีจากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
4) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
8. ค่าสมัครวีซ่า 9,630 บาท
9. ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกำหนด ตรวจรายชื่อโรงพยาบาลจาก www.immi.gov.au_thailandpaneldoctor โดยแจ้งแพทย์ผู้ตรวจว่าต้องการสมัคร Work and Holiday Visa ของออสเตรเลีย
10. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ)
11. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษ (Parent Permission Letter)
12. ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประทับลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ณ ตึก THAI CC ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34 เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 (สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์)
13. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งส่วนของการเดินทางและค่าครองชีพ ค่าประกันสุขภาพ ตลอดจนระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ต้องหาที่พักและสมัครงานเอง โดยอาจท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และจะต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนั้นต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.immi.gov.au

คำเตือน

 1. ห้ามทำการสมัครผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครและ/หรือจัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดจุดประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
 2. วีซ่าประเภทนี้มิใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้น หากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับ


หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่กลุ่มประสานงานต่างประเทศ , สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0 2651 6534
แผนที่ของสำนักงานโปรดคลิกที่ ติดต่อเรา หน้าแรกของ Website : www.opp.go.th

ที่มา: http://www.opp.go.th/information_newsdetail.php?Page=1&id=1501&category=1