วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work & Holiday)

vfslogo-150สวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “ท่องเที่ยวและทำงาน (Work & Holiday)” โครงการ Working Holiday และ Work and Holiday เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษา และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราว

vfslogoสวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “ท่องเที่ยวและทำงาน (Work & Holiday)”

โครงการ Working Holiday และ Work and Holiday เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษา และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราว

มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพื่อยื่นขอวีซ่ากันบ้างค่ะ

 

  • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (1208) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัครเท่านั้นค่ะ
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน และสำเนา 1 ชุด หน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • รูปถ่ายสีขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว
  • หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสท. (ฉบับจริง) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
  • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเองในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย อาจได้แก่ Bank Statement และ Bank guarantee (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง)
  • เอกสารรับรองผลการศึกษา (ฉบับจริง) เช่น ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts
  • เอกสารรับรองการงาน (ฉบับจริง)
  • หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยปกติจะใช้ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 ฉบับจริง

ค่าธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Subclass 462) 1208   13300


ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสดหรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น) โดยสั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯแยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

ค่าบริการ 600 บาทต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม สามารถชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่ายบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)
ชั้น 34 ตึกไทยซีซี เลขที่ 889 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net
เบอร์โทร 0–2672–3476 (ถึง 79)
เวลายื่น–รับ: 08.50 น.–15.00 น. และเวลา: 15.00 น.–16.30 น. รับวีซ่า

ส่งทางไปรษณีย์ที่ สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)
37 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120
ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์สำหรับส่งคืนหนังสือเดินทาง (Passport) ทางไปรษณีย์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vfs-au.net/Thai/pdf/WorkHolidayVisa.pdf
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด และสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

หมายเหตุ: ทางศูนย์ออสเตรเลียศึกษาเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลความรู้ทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะ ไม่ได้เป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทรับทำวีซ่านะคะ