เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Work and Holiday Visas (ไทย–ออสเตรเลีย) ปี 2556

how-to-get-an-australian-working-holiday-visa-150สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ประกาศปิดรับสมัครแล้วค่ะ (10 เม.ย. 56)!!! สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ประจำปี 2556 จำนวน 330 คน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 สำหรับสถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรายละเอียดแบบตอบรับที่แนบ

how-to-get-an-australian-working-holiday-visaสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ประกาศเปิดรับสมัครแล้วค่ะ (10 เม.ย. 56)!!! สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ประจำปี 2556 จำนวน 330 คน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 สำหรับสถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรายละเอียดแบบตอบรับที่แนบ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการ การสมัครขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

  1. การดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย (สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย)
  2. การดำเนินงานโครงการ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์(สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์)
  3. ความร่วมมือรัฐบาลไทย–ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ (กระทรวงการต่างประเทศ)
  4. การดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ และวิธีการรับสมัครออนไลน์ (สท.)
  5. ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการทั้งสองประเทศ (อดีตผู้เข้าร่วมโครงการ)

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมโปรดแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบตอบรับทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://opp.go.th/information_newsdetail.php?Page=1&id=1641&category=1

หมายเหตุ: ทั้งนี้หากมีผู้สนใจส่งใบสมัครครบตามจำนวนที่ระบุไว้ก่อนกำหนด (วันที่ 19 เมษายน 2556) สท.จะปิดรับสมัครทันที และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.๐๐ น. ทางเว็บไซด์ www.opp.go.th