สถานทูตออสเตรเลียในไทยประกาศ ผู้จะติดต่อขอรับบริการต้องนัดหมายออนไลน์ เท่านั้น

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการหนังสือเดินทาง (Passport Applications) และบริการรับรองเอกสาร (Notarial Services) ต้องทำการนัดหมายออนไลน์บนเว็บไซต์ www.aeb.setmore.com เท่านั้น

Read more: สถานทูตออสเตรเลียในไทยประกาศ ผู้จะติดต่อขอรับบริการต้องนัดหมายออนไลน์ เท่านั้น