ออสเตรเลีย จับมือนิวซีแลนด์และอาเซียน เจรจาทบทวนการตกลงทางการค้า ในการประชุมการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 4-8 เมษายน 2561 ประเทศสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ร่วมกันประชุมการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ หรือ The Meeting of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement FTA Joint Committee (AANZFTA FJC) ครั้งที่ 10 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ประเทศสมาชิก AANZFTA

โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการทวบทวนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) รวมถึงปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้ความตกลงฯให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมสามารถตกลงกันได้ในเรื่องการปรับปรุงกฎการดำเนินการของคณะกรรมการร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม/ประเมินผล การบริหารจัดการ และการพัฒนาให้ความตกลง AANZFTA มีความเสรีมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการดำเนินการภายใต้ความตกลงฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากความตกลงฉบับนี้

ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดตั้งกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการภายใต้ความตกลงฯ ในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – Commerce) กระบวนการและพิธีการด้านศุลกากร  รวมถึงด้านการบริการการเงินและโทรคมนาคม

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังได้เสนอให้มีการเพิ่มข้อบทด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเน้นในเรื่องความโปร่งใสและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ขณะที่นิวซีแลนด์เสนอให้มีข้อบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าและแรงงานและการค้าและสิ่งแวดล้อมภายใต้ความตกลงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการค้าที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการทบทวนความตกลงฯ ก็จะคำนึงถึงความสอดคล้องกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความตกลงการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก

ประกอบกันไปด้วยเพื่อให้ความตกลง AANZFTA เป็นความตกลงที่เกิดประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ที่ประชุมแสดงความขอบคุณออสเตรเลียที่ได้ต่ออายุโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จากปี 2562 เป็น 2564 เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถสานต่อการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือได้อย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างการทบทวนความตกลงฯ  อีกทั้งที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิก

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff   Measures) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและรายย่อย (MSMEs) ให้สามารถใช้ประโยชน์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านกฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                                    

                                                 ธงอาเซียน (ซ้าย) ธงออสเตรเลีย (กลาง) ธงนิวซีแลนด์ (ขวา)

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AAZFTA) ถือเป็นความตกลงการค้าเสรีระดับพหุภาคีฉบับแรกของออสเตรเลีย และเป็นครั้งแรกที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทำการเจรจาข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่สาม คือ กลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาเลม กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มาเลเชีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยออสเตรเลียกล่าวว่า นับตั้งแต่ความตกลงฯเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี .. 2553 ผู้ประกอบการส่งออกและนักลงทุนออสเตรเลียได้รับผลประโยชน์ทางการค้าจากความตกลงฯนี้อย่างเห็นได้ชัด

ผลประโยชน์ทางการค้าที่สำคัญต่อออสเตรเลีย ได้แก่

  • การลดภาษีศุลกากรและการกำจัดข้อผูกมัดด้านภาษี
  • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าในภูมิภาค (Regional Rules of Origin) เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกออสเตรเลียเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ (International Supply Chain) ในภูมิภาคนี้
  • ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการและนักลงทุนออสเตรเลียเช่นในเรื่องของการให้คุ้มครองตามกฏหมายสำหรับผู้ลงทุนในเขตประเทศอาเซียน
  • เป็นสื่อกลางที่ช่วยกระชับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างออสเตรเลียและอาเซียนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกิจกรรมด้านธุรกิจต่างๆ

 

เว็บไซต์ ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

เว็บไซต์ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

18 พฤษภาคม 2561