ออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย Australia in the Asian Century White Paper

4338234-3x4-700x933

“ออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย”
แผนนโยบายของออสเตรเลียเพื่อก้าวสู่ยุคสมัยแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้แถลงแผนนโยบายออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย ซึ่งกำหนดแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าของออสเตรเลียในระยะยาว โดยใช้ประโยชน์ในยุคสมัยแห่งเอเชีย

แผนนโยบายนี้ตั้งเป้าหมายสำหรับออสเตรเลียไว้หลายประการ ครอบคลุมระยะเวลา 13 ปีข้างหน้า จนถึงปี 2568 เช่น

แผนนโยบายนี้ได้วางประเด็นที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน เพื่อให้ออสเตรเลียสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในอนาคตได้อย่างเต็มที่ภายใต้ยุคสมัยแห่งเอเชียที่จะทวีบทบาทสำคัญต่อออสเตรเลียมากขึ้นเป็นลำดับ โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ออสเตรเลียประสบความสำเร็จในอนาคตในห้าด้าน อันได้แก่ การเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของออสเตรเลีย การเพิ่มพูนขีดความสามารถของออสเตรเลีย การเชื่อมต่อกับตลาดที่กำลังเติบโต การรับรองในความมั่นคงที่ยั่งยืน และการรักษาไว้ซึ่งสายสัมพันธ์ที่กว้างขวางและลึกซึ้ง

แผนนโยบายนี้ได้วางแนวปฏิบัติสำหรับรัฐบาล และยังเรียกร้องให้ธุรกิจและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศ

ออสเตรเลียเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือยุคของเอเชียและความท้าทายเหล่านี้ด้วยรากฐานที่มั่นคง อันหมายถึง เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียมาเป็นเวลานาน และสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่ชาวออสเตรเลียจำนวนมากมีต่อชาวเอเชียมาแต่เดิม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.asiancentury.dpmc.gov.au ; www.dfat.gov.au/publications/asian-century/thailand.html