กฎของวีซ่าออสเตรเลียที่ควรทราบ

การขอวีซ่านักเรียนนั้นเป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับการเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม และมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียน: http://aussiecenter.org/index.php/about-australia/เดินทางไปออสเตรเลีย/วีซ่าออสเตรเลีย/วีซ่านักเรียน/282-วีซ่านักเรียน.html)

เมื่อนักเรียนที่จะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้รับวีซ่านักเรียน (Student Visa) แล้ว ไม่ว่าจะจากการยื่นวีซ่าที่ VFS หรือ eVisa ซึ่งไม่มีรายละเอียดวีซ่าติดที่หนังสือเดินทาง จะมีรายละเอียดของวีซ่าที่ควรทราบดังนี้

  1. หมายเลขวีซ่าเป็นหมายเลขอ้างอิงจากการอนุมัติวีซ่า
  2. Granted Date คือวันที่ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้
  3. Must not arrive after หรือ Visa Expiry Date คือวันหมดอายุของวีซ่า นักศึกษาจะต้องตรวจสอบดูว่าวันที่กําหนดให้ครอบคลุมวันที่จบการศึกษาหรือไม่ โดยปกติแล้วทางสถานทูตกําหนดให้วันหมดอายุวีซ่าหลังจากวันที่จบการศึกษาที่ระบุในใบ eCoE ประมาณ 1 หรือ 3 เดือน หากวันหมดอายุวีซ่าไม่ถูกต้องจะต้องติดต่อทางกรมตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมือง (DIAC) ทันที
  4. Single Travel เป็นการเดินทางเข้า–ออกประเทศออสเตรเลียได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ
  5. Multiple Travel สามารถเดินทางเข้า–ออกระหว่างกรุงเทพฯ–ออสเตรเลียกี่ครั้งก็ได้ตลอดอายุวีซ่า (ทางสถานทูตและ DIAC จะออกวีซ่าแบบ Multiple Travel ให้กับวีซ่านักศึกษา หากได้วีซ่านักศึกษาเป็น Single Travel จะต้องรีบแจ้งกับหน่วยงานที่ออกวีซ่าให้เพื่อดําเนินการแก้ไข)

กฎของวีซ่านักศึกษา (Student Visa Conditions)

ประเภท รายละเอียด
8101 No Work ผู้ถือวีซ่านี้ไม่อนุญาตให้ทํางาน (นักศึกษาต้องดําเนินการขอ WorkPermit ที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากที่เริ่มเรียนแล้ว)
8105 Work Limitation ผู้ถือวีซ่านี้สามารถทํางานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างภาคเรียน และไม่จํากัดชั่วโมงระหว่างปิดภาคเรียน
8202 Remain enrolled in a registered course and achieve satisfactory course progress andattendance as determined by their education provider ผู้ถือวีซ่านี้จะต้องศึกษาในหลักสูตรที่ลงทะเบียนและสําเร็จการศึกษาโดยมีเวลาเข้าเรียนตามที่กําหนด ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาที่ลงทะเบียนเรียน
8203-4

No change the course, thesis or research topic unless the department has granted approval

ผู้ถือวีซ่านี้หรือผู้ที่จะศึกษาในระดับ Postgraduate ต้องไม่เปลี่ยนหลักสูตร วิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อการวิจัย จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ
8206 No Change Provider ห้ามนักศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนภายใน 1 ปี (ในกรณีที่หลักสูตรหลักมีระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป)
8501 Health insurance นักศึกษามีประกันสุขภาพตามกฎหมายออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว
8532 If the holder has not turned 18 and is not an scholarshipstudent and not stay with parent who live in Australia, the arrangements for the holder's accommodation, support and general welfare must be approved by the education provider นักศึกษาที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ใช่นักศึกษาทุน และไม่ได้พํานักในประเทศออสเตรเลียกับบิดาและมารดา ผู้ปกครอง หรือญาติผู้มีคุณสมบัติที่มีอายุเกิน 21 ปี จะต้องพํานักในที่พักที่จัดให้ภายใต้การดูแลและสวัสดิการโดยทางสถาบัน
8533 Inform Provider of Address นักศึกษาต้องแจ้งที่อยู่ที่ออสเตรเลียกับทางสถาบันการศึกษาภายใน 7 วัน หลังจากเดินทางไปถึง หากมีการย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ทางสถาบันทราบภายใน 7 วัน

 

ที่มา: http://www.ednet.co.th/wp-content/uploads/2013/08/กฎของวีซ่าออสเตรเลียที่ควรทราบ.pdfกฎของวีซ่าออสเตรเลียที่ควรทราบ.pdf