การศึกษาภาคบังคับในออสเตรเลีย

การจัดการการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐและเขตการปกครองตนเอง ดังนั้นระบบการศึกษาของออสเตรเลียจึงไม่ได้มีมาตรฐานเป็นกฎเกณฑ์เดียวกัน แต่โดยทั่วไประบบการศึกษาของออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) และมหาวิทยาลัย

การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลียเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 (Year 1-10) หรือระหว่างอายุ 6-15 ปี เมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ได้ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นในวิทยาลัย TAFE หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้วนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 2 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

การศึกษาปฐมวัย (0-8 ปี)

ออสเตรเลียมุ่งให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา การเข้าถึงสถาบันการศึกษาของประชาชน ความสามารถของประชาชนในการจ่ายค่าเล่าเรียน และการผสมผสานระหว่างการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเน้นไปที่การเชื่อมโยงและทำงานกับโรงเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนในประเทศออสเตรเลียจะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต โดยมีหน่วยงานที่ชื่อว่า สำนักงานการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็ก (Office of Early Childhood Education & Child care) เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัดของส่วนงานด้านการศึกษา การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์ (Department of Education, Employment and Workplace Relation) เป็นผู้ดูแลกระบวนการทั้งหมด หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาปฐมวัยในบริบทภาพรวมทั้งประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันก็จะดูแลในเรื่องการเข้าถึงสถาบันการศึกษาของประชาชน ความสามารถของประชาชนในการจ่ายค่าเล่าเรียน และคุณภาพการให้บริการทางศึกษาในระดับปฐมวัยของประเทศออสเตรเลียด้วย

รัฐบาลมลรัฐและแคว้นทุกแห่งและรัฐบาลกลางมีการจัดทำข้อตกลงสำหรับการเป็นหุ้นส่วนระดับชาติร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย โครงการนี้ได้รับงบสนับสนุน 970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อทำให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยในช่วง 1 ปีก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน ภายในปีพ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ในขณะที่จัดสรรงบประมาณอีก 955 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับรัฐบาลมลรัฐและแคว้นทุกแห่งตามข้อตกลงทวิภาคีที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นปีพ.ศ. 2550-2551 (ค.ศ. 2007–2008) รัฐบาลออสเตรเลียได้ลงทุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยทั่วมลรัฐและแคว้นต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

นโยบายการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กพื้นเมือง (Indigenous Children) รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดว่าเด็กพื้นเมืองอายุ 4 ขวบในชุมชนห่างไกลทั้งหมดต้องสามารถเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยภายในระยะเวลา 5 ปี โดย เด็กพื้นเมืองทุกคนจะต้องเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาเต็มเวลาในโรงเรียน ภายในพ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เพื่อลดช่องว่างการอ่าน การเขียน และการคำนวณของเด็กพื้นเมืองลงครึ่งหนึ่งภายใน 10 ปี

การจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศออสเตรเลียจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีการควบคุมและไม่มีการบังคับ โดยในช่วงแรกเด็กชาวออสเตรเลียมักจะถูกนำไปดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน (Day care) หรือไม่ก็อยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยในประเทศออสเตรเลียจะถูกแยกให้ออกมาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในทุกมลรัฐและทุกแคว้น ยกเว้นรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) และควีนส์แลนด์ (Queensland) เท่านั้นที่การศึกษาปฐมวัยจะถูกบริหารจัดการเช่นเดียวกับเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา

หน่วยงานจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยในประเทศออสเตรเลียจะดำเนินการโดยสภาท้องถิ่น ชุมชน หรือไม่ก็องค์กรเอกชน ยกเว้นแคว้นเหนือ (Northern Territory) และควีนส์แลนด์ (Queensland) เท่านั้นที่มีการดำเนินการโดย Territory and State Governments

เกณฑ์อายุเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย
กำหนดเกณฑ์อายุอยู่ที่ 3-5 ปี สำหรับในช่วง 1 ปีก่อนที่เด็กเหล่านี้จะเข้าสู่การเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือเรียกว่าระดับเตรียมประถมศึกษา (Preparatory) ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาปฐมวัยโดยการเรียนการสอนมี 2 รูปแบบคือ แบบเรียนครึ่งวันและแบบเรียนเต็มวัน กรณีที่เรียนเต็มวัน ครึ่งเช้าจะเรียนตามหลักสูตรที่วางไว้ อีกครึ่งบ่ายจะปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมตามอัธยาศัย

ระดับเตรียมประถมศึกษา (Preparatory)
เป็นการเริ่มต้นการศึกษาในโรงเรียน จัดการศึกษาให้เด็กก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษา (Kindergarten) หรือการศึกษาระดับก่อนเข้าเรียน (Pre-school) เด็กที่มีสิทธิเข้าเรียนต้องมีอายุครบ 4 ปี ได้รับการสอน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นจำนวน 40 สัปดาห์ต่อปี ในช่วง 1 ปีก่อนที่เด็กจะเข้าสู่การประถมศึกษา การศึกษาในระดับนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับนี้ การเรียนการสอนในระดับนี้จะเน้นการพัฒนาเด็กในทุกด้าน โดยหลักสูตรจะเชื่อมต่อกับหลักสูตรในระดับประถมศึกษาโดยเน้นไปที่ทักษะการอ่านออกเขียนได้ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ทักษะทางบุคลิกภาพและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จำเป็นให้เด็กก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาก่อน 1 ปี การศึกษาระดับปฐมวัยในออสเตรเลียไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ จึงสามารถยืดหยุ่นรูปแบบการจัดการศึกษาได้ จึงเห็นได้ว่าแต่ละรัฐมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่สิ่งเหมือนกันคือการเรียนการสอนจะเน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเทศออสเตรเลียมีกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยที่ทุกโรงเรียนจะเปิดสอนวิชาใน 8 พื้นที่การเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การศึกษาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขศึกษา และพลศึกษา สำหรับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะมีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่กว้างขวางมากขึ้น มีครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และมีการใช้เทคโนโลยีในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์สื่อมัลติมีเดีย และห้องแล็ป

การศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศออสเตรเลียจะให้ความสำคัญในเรื่องความสนใจและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเป็นหลักเช่นเดียวกับการสอนให้มีวินัยในตนเอง การทำวิจัยและการเรียนรู้โดยผ่านการศึกษาค้นคว้า
รัฐบาลรัฐและเขตปกครองแต่ละแห่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้นในการให้งบประมาณอุดหนุนโรงเรียนที่สังกัดภาครัฐ รวมทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดภาครัฐด้วย ในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้ให้งบประมาณสนับสนุนทั้งโรงเรียนที่สังกัดภาครัฐและโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดภาครัฐ ซึ่งโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ในที่นี้ประมาณ 2 ใน 3 ของนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดภาครัฐทั้งหมดเรียนอยู่ในโรงเรียนแคธอริค ในขณะที่ภาพรวมโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 68 เรียนอยู่ในโรงเรียนที่สังกัดภาครัฐ ที่เหลืออีกร้อยละ 32 อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดภาครัฐ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่สังกัดภาครัฐ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก เช่น ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ค่าหนังสือ

โรงเรียนในเครือแคธอริคและโรงเรียนเอกชนทั่วไปจะกำหนดโครงสร้างค่าเล่าเรียนของตนเอง และจะได้รับเงินอุดหนุนจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ

การปฏิรูปคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชาติ จึงได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลแต่ละรัฐและเขตการปกครอง รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้สังกัดภาครัฐ เพื่อทำการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากถึง 63.5 พันล้านเหรียญสหรัฐให้กับโรงเรียนออสเตรเลียในช่วงปีพ.ศ. 2552-2555 (ค.ศ. 2009–2012) หรือคิดเป็นเกือบ 2 เท่าของงบประมาณในช่วงที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้กับนักเรียนออสเตรเลียทั้งหมดได้ เช่น ลงทุนในการปฏิรูปการศึกษาดิจิตอลจำนวน 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โครงการศูนย์การอบรมทางด้านการค้าจำนวน 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการปฏิรูปการศึกษาและอาคารจำนวน 16.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นต้น

นอกจากนั้นยังเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านทักษะพื้นฐาน เช่น การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคำนวณ การสอนโดยครูที่มีคุณภาพ การสนับสนุนนักศึกษาด้อยโอกาส อีกทั้งนักเรียน โรงเรียน และผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนผ่านทางโครงการการจัดทำข้อมูลความโปร่งใสของโรงเรียน การรายงานและการประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรระดับโลก ตลอดจนการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างนักเรียนชาวพื้นเมืองและนักเรียนที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมือง

 

ขอขอบคุณสถาบัน ATI ที่ให้การสนับสนุน

ATI-logo-large