ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในออสเตรเลีย

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศออสเตรเลียจะถูกกำหนดให้อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 6–15 ปี โดยขึ้นอยู่กับรัฐแต่ละรัฐและสถานที่เกิดของเด็กเหล่านี้เป็นสำคัญ 2 ใน 3 ของโรงเรียนทั้งหมดเป็นโรงเรียนภาครัฐ นอกจากนี้เป็นโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานของออสเตรเลียยังมีรูปแบบของการจัดการศึกษาที่บ้านหรือการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ตามชนบทห่างไกล

โรงเรียนสังกัดภาครัฐจะให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะมีการเก็บค่าเล่าเรียนตามปกติ ทั้งนี้โดยที่โรงเรียนสังกัดภาครัฐและโรงเรียนเอกชนจะมีการใช้กรอบหลักสูตรเดียวกัน

ประถมศึกษา (Primary)

การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ ใช้เวลาเรียน 1-6 หรือ 7 ปี การเรียนการสอนจะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการอ่านออกเขียนได้ ทักษะทางตัวเลขและคณิตศาสตร์อย่างง่าย สังคมศึกษา สุขศึกษา และกิจกรรมที่ฝึกความคิดสร้างสรรค์

นักเรียนที่เข้าสู่การศึกษาในระดับประถมศึกษาไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบเข้าเรียน และไม่มีใบรับรองการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา แต่ทุกคนต้องสอบปลายภาคในปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษาให้ผ่าน และมีใบรับรองจากครูผู้สอน ซึ่งต้องผ่านการปรึกษาหารือกับผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว และนักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมได้ โดยไม่จำเป็นต้องสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ

นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามระบบของรัฐ ออสเตรเลียยังมีการเรียนการสอนนอกระบบของรัฐคือ หลักสูตร International Baccalaureate Primary Years Program (PYP) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลาเรียน 12 ปี หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาโดยองค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งปัจจุบันมี 41 โรงเรียนทั่วออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรนี้ ภายในหลักสูตร PYP ประกอบไปด้วย 6 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลิกภาพ สังคม และพละศึกษา โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบสหวิทยาการ นโยบายด้านการประเมินผลการเรียนจะพัฒนาโดยครูผู้สอนในลักษณะของโรงเรียนเป็นฐาน (School-based assessment) ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

มัธยมศึกษา (Secondary)

ระดับมัธยมศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ปีที่ 7 หรือ 8 จนกระทั่งถึงปีที่ 10 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยใน 1-2 ปีแรกของการเรียนระดับมัธยมจะเรียนรายวิชาพื้นฐานทั่วไป แต่ในปีต่อมาจะต้องเรียนรายวิชาหลักและวิชาเลือก โดยวิชาหลักได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการประยุกต์ศึกษา ศิลปะสร้างสรรค์และการพัฒนาบุคลิภาพ สุขภาพและสุขศึกษา ซึ่งบางรายวิชาจะรายละเอียดและความซับซ้อนของเนื้อหาแตกต่างกัน

มัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนในระดับมัธยมศึกษาในรัฐนี้ มัธยมศึกษาตอนต้นจะใช้เวลาเรียน 4 ปี (ปีที่ 7-10) หลักสูตรในระดับนี้นักเรียนจะมีทั้งวิชาเลือกและวิชาบังคับ โดยรายวิชาต่างๆ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในบางรัฐนักเรียนจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการ แต่รัฐบางแห่งนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาจไม่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลายได้ทันที

นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่แต่ละรัฐกำหนดแล้ว ยังมีหลักสูตรมัธยมศึกษาต้นที่เรียกว่า International Baccalaureate Middle Years Program (MYP) ถูกพัฒนาโดยองค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 11-16 ปี ปัจจุบันมีโรงเรียน 48 แห่งทั่วออสเตรเลียที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยในหลักสูตรประกอบไปด้วยภาษา 1 (Language A) ภาษา 2 (Language B) มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมปลายครอบคลุมปีที่ 11-12 หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้จะมีหลายหลักสูตร ซึ่งช่วยเตรียมนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สำหรับการทำงาน และการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับนี้นักเรียนจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า “Senior Secondary Certificate of Education” เมื่อสอบผ่านและสำเร็จการศึกษาในปีที่ 12 แต่ชื่อใบรับรองจะแตกต่างกันไปตามรัฐต่างๆ และการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนต้องสอบและวัดผลการเรียนในชั้นปีที่ 11 และ 12 เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Australian Education Network)

นอกจากนั้น โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมปลายหลายแห่ง ยังมีการจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (Vocational programs) นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ นั่นรวมถึงการฝึกงานของนักเรียนที่จัดโดยโรงเรียน ซึ่งอนุญาตให้นักเรียนได้รับคุณวุฒิด้านอาชีวะและเทคนิคระหว่างที่เรียนระดับมัธยมปลาย เนื้อหาภายในหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ สอดคล้องกับ Australian Quality Training Framework (AQTF) ที่กำหนดไว้

นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ การเรียนระดับมัธยมปลายยังมีหลักสูตรที่เรียกว่า International Baccalaureate Diploma (IB) ดูแลหลักสูตรโดยองค์กร International Baccalaureate Organization ใช้เวลาเรียน 2 ปี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ 50 โรง โดยหลักสูตร IB ประกอบไปด้วย การเรียนภาษา 1 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาหลักของออสเตรเลีย ซึ่งรวมการอ่านออกเขียนได้ ภาษา 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ลาติน กรีกโบราณ ฯลฯ มนุษย์และสังคม เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในสังคมโลก ประวัติอิสลาม (Islamic history) ปรัชญา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีดีไซน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และฟิสิกส์ และศิลปะ เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปภาพยนต์ และทัศนศิลป์

เป้าหมายของหลักสูตรเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสื่อสาร เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ International Baccalaureate Diploma จากองค์กร International Baccalaureate Organization ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ทุกรัฐ

 

ขอขอบคุณสถาบัน ATI ที่ให้การสนับสนุน

ATI-logo-large