ลักษณะการเรียนการสอนในออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียประกอบด้วยนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (Higher Education) นักศึกษาอาชีวศึกษาหรือนักศึกษาของสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training: VET) นักเรียนของสถาบันภาษา (English Language Intensive Courses for Overseas Students: ELICOS) นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Foundation Course) และหลักสูตรที่ไม่ให้คุณวุฒิเป็นทางการ (Non-award Course)

สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ โรงเรียน สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพหรือวิทยาลัย (Vocational Education and Training - VET) และมหาวิทยาลัยโดยเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (Pre-School) ตามด้วยการเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษารวม 12ปี ในปีสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษา (ปี 12) นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Secondary Certificate of Education) ที่รัฐบาลรับรองซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และการฝึกอบรมสายอาชีพทุกแห่งของออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งได้

 

รูปภาพที่ 5: โครงสร้างของระบบการศึกษาออสเตรเลีย

sa-5

ที่มา: Australian Education International.(n.d.). Study in Australia.

 

ระดับการศึกษาในออสเตรเลีย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนจะใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง โดยรัฐบาลแต่ละรัฐจะเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการให้เงินอุดหนุนและการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้สำหรับดูแลโรงเรียนภายในรัฐทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของรัฐบาลจะเป็นประเภทไปกลับ (Day School) ส่วนโรงเรียนเอกชนจะมีทั้งโรงเรียนประจำ (Boarding School) และไป-กลับ และหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละมลรัฐหรือแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกัน แต่จะอยู่บนหลักสูตรแกนเดียวกัน

การศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันฝึกวิชาชีพ เป็นการศึกษาที่เน้นการเตรียมบุคลากรสำหรับการทำงานให้ผู้เรียนที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษา แต่ไม่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการออกมาประกอบอาชีพเลย ปัจจุบันมีผู้นิยมเข้าเรียนในการอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก ระบบการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวของแต่ละมลรัฐและหลักสูตรที่ใช้จะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งผู้เรียนสามารถย้ายที่เรียนไปเรียนในมลรัฐต่างๆ ได้ โดยการเรียนหลักสูตรดังกล่าวในมลรัฐหนึ่งจะมีมาตรฐานเดียวกับการเรียนในมลรัฐอื่นๆ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในทุกรัฐได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง โดยมหาวิทยาลัยจะมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเอง ทั้งในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและประเด็นที่เกี่ยวข้องหลักสูตรทั้งหมด ซึ่งหลักสูตรที่จัดขึ้นนี้จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

กรอบวุฒิการศึกษาแห่งชาติออสเตรเลีย หรือ AQF

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความยืดหยุ่นในการนำกรอบปฏิบัติทางการศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนจากคุณวุฒิหนึ่งไปสู่คุณวุฒิที่สูงกว่าได้ ทั้งในคุณวุฒิประเภทเดียวกันหรือข้ามไปประเภทอื่นๆ ภายในกรอบคุณวุฒิการศึกษาโดยใช้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอาชีวะ ระดับมหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาอื่นๆ กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาดังกล่าวนี้เรียกว่า "กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติออสเตรเลีย" หรือ AQF ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลียและเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก

 

รูปภาพที่ 6: เส้นทางการศึกษาตามกรอบวุฒิการศึกษาออสเตรเลียหรือ AQF

sa-6

ที่มา: Australian Education International.(n.d.). Study in Australia.

 

ขอขอบคุณสถาบัน ATI ที่ให้การสนับสนุน

ATI-logo-large