หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS)

ออสเตรเลียมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียกว่า ELICOS หรือ English Language Intensive Course for Overseas Students เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษากลางในการสื่อสารซึ่งรวมถึงคนไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเปิดสอนในมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม วิทยาลัยเอกชน และสถาบันภาษาของเอกชนซึ่งตั้งอยู่ทั้งในเมืองและนอกเมืองของทุกรัฐ เปิดสอนตลอดปีเรียนเต็มเวลาได้ตั้งแต่ 2 – 48 สัปดาห์ สถาบันภาษาจะวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับนักเรียนต่างชาติก่อนเข้าเรียนเพราะแต่ละคนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกันเมื่อสอบวัดระดับแล้วทางสถาบันภาษาจะจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน การดำเนินงานของสถาบันภาษาทุกแห่งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการรับรองคุณภาพจาก NEAS (National ELT Accreditation Scheme) หรือ English Australia โดยสถาบันภาษาเปิดสอนหลายหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนดังนี้ ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดผล (English for Examination Preparation) ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อโดยตรง (Direct Entry English Program) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับมัธยม (English for High School Preparation) ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสายวิชาชีพ (Vocational English) เป็นต้น

นอกจากนั้นสถาบันภาษาส่วนใหญ่จะให้บริการแก่นักเรียนชาวต่างชาติเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาต่อและใช้ชีวิตในออสเตรเลีย เช่น มีบริการจัดหาที่พัก บริการรับส่งจากสนามบิน บริการแนะแนวศึกษาต่อ บริการสมัครเรียนบริการช่วยจัดหางาน บริการจัดหาผู้ปกครอง (สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้ต้องมีผู้ปกครอง (Guardian) คอยดูแล ซึ่งควรเป็นบิดาหรือมารดาหรือญาติพี่น้องที่อยู่ในออสเตรเลีย ถ้าไม่มีผู้ปกครองทางโรงเรียนจะจัดหาให้โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณสัปดาห์ละ 30 เหรียญออสเตรเลีย ถ้าเป็นนักเรียนประจำก็จะมีอาจารย์ในโรงเรียนเป็นผู้ดูแล) เป็นต้น

ในการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนและผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด หากนักเรียนไม่ผ่านข้อกำหนดทางภาษา นักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาก่อนเรียน มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียส่วนใหญ่มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษหรือมีการประสานงานกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

 

ขอขอบคุณสถาบัน ATI ที่ให้การสนับสนุน

ATI-logo-large