Secondary School

secondary

มัธยมศึกษา (Secondary)

ระดับมัธยมศึกษา อยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ปีที่ 7 หรือ 8 จนกระทั่งถึงปีที่ 10 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยใน 1-2 ปีแรกของการเรียนระดับมัธยมจะเรียนรายวิชาพื้นฐานทั่วไป แต่ในปีต่อมาจะต้องเรียนรายวิชาหลักและวิชาเลือก โดยวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการประยุกต์ศึกษา ศิลปะสร้างสรรค์และการพัฒนาบุคลิภาพ สุขภาพและสุขศึกษา ซึ่งบางรายวิชาจะรายละเอียดและความซับซ้อนของเนื้อหาแตกต่างกัน

มัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนในระดับมัธยมศึกษาในรัฐนี้ มัธยมศึกษาตอนต้นจะใช้เวลาเรียน 4 ปี (ปีที่ 7-10) หลักสูตรในระดับนี้นักเรียนจะมีทั้งวิชาเลือกและวิชาบังคับ โดยรายวิชาต่าง ๆ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในบางรัฐนักเรียนจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการ แต่รัฐบางแห่งนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาจไม่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลายได้ทันที

นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่แต่ละรัฐกำหนดแล้ว ยังมีหลักสูตรมัธยมศึกษาต้นที่เรียกว่า International Baccalaureate Middle Years Program (MYP) ถูกพัฒนาโดยองค์กร International Baccalaureate Organization (IBO) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 11-16 ปี ปัจจุบันมีโรงเรียน 48 แห่งทั่วออสเตรเลียที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยในหลักสูตรประกอบไปด้วย ภาษา 1 (Language A) ภาษา 2 (Language B) มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมปลายครอบคลุมปีที่ 11-12 หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้จะมีหลายหลักสูตร ซึ่งช่วยเตรียมนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สำหรับการทำงาน และการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับนี้นักเรียนจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า “Senior Secondary Certificate of Education” เมื่อสอบผ่านและสำเร็จการศึกษาในปีที่ 12 แต่ชื่อใบรับรองจะแตกต่างกันไปตามรัฐต่างๆ และการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนต้องสอบและวัดผลการเรียนในชั้นปีที่ 11 และ 12 เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นอกจากนั้น โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมปลายหลายแห่ง ยังมีการจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (Vocational programs) นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ นั่นรวมถึงการฝึกงานของนักเรียนที่จัดโดยโรงเรียน ซึ่งอนุญาตให้นักเรียนได้รับคุณวุฒิด้านอาชีวะและเทคนิคระหว่างที่เรียนระดับมัธยมปลาย เนื้อหาภายในหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ สอดคล้องกับ Australian Quality Training Framework (AQTF) ที่กำหนดไว้

นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ การเรียนระดับมัธยมปลายยังมีหลักสูตรที่เรียกว่า International Baccalaureate Diploma (IB) ดูแลหลักสูตรโดยองค์กร International Baccalaureate Organization ใช้เวลาเรียน 2 ปี ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ 50 โรง โดยหลักสูตร IB ประกอบไปด้วย การเรียนภาษา 1 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาหลักของออสเตรเลีย ซึ่งรวมการอ่านออกเขียนได้ ภาษา 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ลาติน กรีกโบราณ ฯลฯ มนุษย์และสังคม เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในสังคมโลก ประวัติอิสลาม (Islamic history) ปรัชญา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม และมนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีดีไซน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ ฟิสิกส์ และศิลปะ เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปภาพยนต์ และทัศนศิลป์

เป้าหมายของหลักสูตรเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสื่อสาร เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิ International Baccalaureate Diploma จากองค์กร International Baccalaureate Organization ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ทุกรัฐ

รายชื่อโรงเรียนมัธยมในประเทศออสเตรเลีย

  1. Adelaide Secondary School - A South Australian government school that offers specialist English language programs to prepare secondary aged students.
  2. Ballarat & Clarendon College - Prepares young people for independent and informed participation in the global community.
  3. Brighton Secondary School - A secondary school, years 8 to 12, located approximately 12 kilometres south-west of the city of Adelaide.
  4. Catholic Agricultural College - A year 8 to 12, co-educational college for day and residential students.
  5. Dominic College - Promotes the personal growth of its students towards the realisation of their human potential.
  6. Eltham High School - The website of Eltham High School which is located in Victoria, Australia.
  7. Launceston College - Offers a program of subjects in all eight learning areas and in vocational education and training.
  8. Narrabundah College - Offers a challenging curriculum in a caring environment and meets the needs of an international community.
  9. Portland Secondary College - Provides a challenging curriculum with the flexibility to meet the needs of its students.
  10. Study Cairns - An education network representing the major primary and secondary schools, enlish colleges, and other in the Cairns region.