About ASC

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

opening

ภาพพิธีเปิดศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการ (มีนาคม 2553)

ความเป็นมา

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษาก่อตั้งขึ้นจากบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.ในปัจจุบัน) กระทรวงศึกษาธิการกับ Department of Employment, Education, and Training (Department of Education, Employment and Workplace Relations: DEEWR ในปัจจุบัน) ประเทศออสเตรเลียเมื่อปีพ.ศ. 2534 เพื่อสร้างศูนย์การศึกษาในลักษณะต่างตอบแทน โดยทางประเทศออสเตรเลียได้จัดตั้งสถาบันไทยศึกษาแห่งชาติ (National Thai Studies Centre) Australian National University (ANU) ณ กรุงแคนเบอร์รา ขณะที่ไทยได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ออสเตรเลียศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2537

ปัจจุบันศูนย์ออสเตรเลียศึกษาได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่ห้อง 109 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รู้จักศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

เป็นหน่วยงานที่ใช้บริการวิชาการแก่สังคม การศึกษาค้นคว้าวิจัยการบริหารงานวิจัยในระบบเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการเชื่อมโยงทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียและทั่วโลก

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย และนำองค์ความรู้ดังกล่าวเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงประเทศออสเตรเลียในด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์

 1. ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศออสเตรเลีย และเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียที่เป็นเป้าหมายพื้นฐานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่เป็นรากฐานของความเข้าใจลึกซึ้งและยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางทางด้านวิชาการ สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย
 3. เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา กับประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเป็นสิ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนการทำงานระหว่างกัน
 4. ให้คำปรึกษาทางวิชาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการต่างประเทศ เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับออสเตรเลียแก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และสาธารณชนทั่วไป

วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางในการดำเนินการบริหารศูนย์

ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาเดป็นระยะเวลายาวนาน และในปัจจุบันออสเตรเลียมีความสำคัญต่อประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้น ได้มีความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน (Thailand- Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ตั้งแต่ปี 2548

การที่ประเทศไทยกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนั้น ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยต่างๆ จากออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศชั้นนำของโลกประเทศหนึ่งในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาที่ดีระดับโลกจำนวนมาก นอกจากนี้การที่ออสเตรเลียตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ จึงมีฤดูกาลที่ตรงข้ามกับประเทศไทย ทำให้เป็นลักษณะเกื้อหนุนไทยค่อนข้างมาก และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหากมีการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรร่วมกัน

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียในด้านการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นนโอกาสอันดีของไทยในการเรียนรู้เทคโนโลยีและงานด้านวิชาการใหม่ๆ รวมทั้งได้มีโอกาศร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้มีความรู้ความสามารถจากประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลียในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับประเทศในเอเชียตะวันออกและประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยในฐานะที่มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์จึงน่าจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษาทำอะไรบ้าง

 1. งานวิจัย ทั้งในรูปแบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และงานวิจัยด้านการให้คำปรึกษา (Policy Research) ที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลีย ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ให้กับกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ
 2. การจัดอบรม สัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ จัดสัมมนาสาธารณะ สัมมนาเชิงปฏิบัติการและอบรม ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียหรือเรื่องอื่นๆ ที่ประชาชนสนใจ
 3. การจัดอบรม (Reaching out Program) จัดอบรมครูและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียในสถาบันการศึกษาขั้นสูงของไทย (Thai Higher Education)
 4. ศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและทุนการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนเป็นสื่อกลางติดต่อกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาและนักวิจัยไทยในรูปแบบต่างๆ
 5. ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย โดยพัฒนาเว็บไซต์ www.aussiecenter.org และ Facebook (www.facebook.com/aussiecenter) ให้เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย (Information Gateway to Australia)

 

 

About ASC

“The Australian Studies Centre provides a gateway to information about Australian in Thailand”

opening

Official Launch of The Australian Studies Centre at Thammasat University, March 2010

The Australian Studies Centre (ASC) was first instigated in 1991 when the (then) Ministry of University Affairs in Thailand and the (then) Department of Employment, Education, and Training in Australia signed a Memorandum of Understanding for Educational and Research Cooperation to create reciprocal national studies centre – the National Thai Studies Centre at the Australian National University (ANU), Canberra, and the Australian Studies Centre at Kasetsart University, Bangkok- in recognition of a new phase in the educational relationship of Australia and Thailand. Under the authority of a Cabinet Decision of the Royal Thai Government, the ASC was thus first established in 1994 with Kasetsart University as its host institution.

In 2009, following a review commissioned by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) and supported by the Australia-Thailand Institute and Australian Education International (AEI), the decision was made to reconfigure and relocate the centre in order to ensure its continued effectiveness as an academic centre dedicated to informing Thai-Australian interactions. The ASC has now relocated to its new host institution, Thammasat University, and operates through a network of university partners throughout Thailand. Alongside its neighbors, the Thai APEC Study Centre, and the International Cooperation Studies Centre, the ASC will serve as a gateway to information about Australia in Thailand.

The central mission of the ASC is to support teaching and research about Australia; to provide a range of information services on Australia for the Thai community, and through research and knowledge sharing, to foster a spirit of collaboration, beneficial for both Thailand and Australia.
Also, the ASC will serve as a networking body, connecting individuals with shared research interests and providing the Thai community with an extensive online database of information services through our website.

Major activities of the ASC include conducting research for public and private agencies on both national and international level, organizing public lectures on various topics relating to Thailand – Australia relations and on areas of mutual interest, hosting workshops series to prepare students for travelling to Australia, bulletin updates with news and information about Australia and upcoming events as well as being an information hub about Australia for Thai communities.

Most recently, the ASC has undertaken a series of teacher training conferences for high school teachers across various provinces of Thailand in association with the International Cooperation Studies Centre, Thammasat University and remains dedicated to sourcing new opportunities to both connect Thais and Australians in research and academic collaboration.

Thammasat University

Established in 1934, Thammasat University is one of the oldest and best respected universities in Thailand. It has produced more than 240, 000 undergraduate and graduate students who have greatly contributed to the development and progress of the Kingdom of Thailand. Thammasat University alumni include Prime Ministers, top-level politicians and officers and Bank of Thailand governors as well as many of the city’s governors. With 18 faculties and 4 campuses across the country, Thammasat University maintains a reputation as a premier educational institution in Thailand. Visit: www.tu.ac.th/eng/

Our Activities

The ASC works to
1. Establish individual links and networks between Australia and Thai Academics and Institutions by

 • Joint research project and programs
 • Hosting and organizing seminars, workshops, and conferences about Australia and Thailand

2. Enhance Thai understanding of Australia through “Reaching out Program”
3. Promote Australia-Thai relations through collaboration with Australian institutions and universities
4. Serve as an information hub about Australia in Thailand and the Southeast Asian region.

Our People

Dr Suphat Suphachalasai
Director
Dr Suphat Suphachalasai is the current Director of the Australian Studies Centre at Thammasat University, Rangsit Center, and Assistant Professor within Thammasat University’s Faculty of Economics. Dr Suphat holds a B.A. (Hon.) in Economics from Ramkamhaeng University, an M.A. from the National Institute of Development Administration and an M.A. from the Australian National University (ANU) where he also completed his Ph.D. in the field of economics. His research interests are International Trade and Economic of Telecommunications. Previously, Dr Suphat was elected Director of the Thai APEC Study Center, the Centre of International Studies, the ACD Study Center (Asia Cooperation Dialogue), and the International Cooperation Study Center. Additionally, he was appointed board member to the Board of Investment (2005) and the Monitoring and Evaluation Board of Thailand Research Fund (2006). Dr Suphat was elected as the new Australian Studies Centre Director in 2009.

Dr Chanin Mephokee
Deputy Director
Dr Chanin holds a B.Sc. in Economics from Thammasat University, an M.A.E. from University of Michigan, an M.A (Econ) and a Ph.D (Econ) from University of Kansas. He specializes in field of Development, Microeconomic Theory, and Industrial Economics. Dr Chanin is also a lecturer for several institutes including Thammasat University, Dhurakij Bhandit University, ISDP, and Mahidol University. In addition to the position of Deputy Director at the ASC, Dr Chanin serves as the Director of Economic Research and Training Center (ERTC), Faculty of Economics, Thammasat University.

Ms Thanyawee “JOY” Chuanchuen
Assistant to the Director, General Researcher
Ms Joy joined the ASC in 2010 after working part-time for the center for a position of web-content master. Joy earned two Master Degrees – a M.A. in English for Career from Thammasat University, and a M.Sc. in Strategic Marketing from University of Ireland, Dublin- and received her B.A. in Mass Communication from Chiang Mai University. Prior to this position, Joy worked for the International Cooperation Study Center at Thammasat University and Thai APEC Study Center as a web-content manager, a researcher, and Assistant to the Director (Foreign Affairs) since 2006.

Ms Nattakhanya Jarungsri
Personal Assistant to the Director
Research Assistant
Ms Nattakhanya holds a B.A. in International Relations (First Class Honors) and is completing an M.A. in Political Science (Diplomacy and International Affairs) from Thammasat University. She has been working at the ICSC since 2004 where her main responsibilities involved data collection (surveys, special reports, proposal and report writing) and administrative assistance. She joined the ASC since 2009 as a personal assistant to the Director.